SPENDENKONTO

 

Raiffeisenbank Eggenburg

IBAN: AT713212300000500165

BIC: RLNWATWW123

Spendenkonto:

Raiffeisenbank Eggenburg

IBAN: AT713212300000500165

BIC: RLNWATWW123